Innlogging i Linux og Unix

Alle har sine favoritt kommandoer de ønsker å legge inn i profiler de benytter når de logger på.
Her er mine kommandoer, som jeg kopier inn enten i .profile eller .bash_profile når jeg arbeider med Oracle databaser ute hos kunder.

CDPATH hjelper meg å finne frem i et filsystem med komplisert struktur. Det er først og fremst kataloger under ORACLE_HOME og trace-filer jeg vil se etter.

export ORACLE_DIAG=/u01/app/orautv/product/11.2.0/log/diag
export CDPATH=.:${HOME}:${ORACLE_HOME}:${ORACLE_BASE}:${ORACLE_DIAG}/rdbms/$(echo ${ORACLE_SID} | tr "A-Z" "a-z")/$(echo ${ORACLE_SID} | tr "a-z" "A-Z")


Noen alias legger jeg også inn, kanskje i -bashrc filen hvis bash-shell benyttes.
Jeg logger meg ofte inn som SYSDBA, da er den grei å bruke.

# User specific environment and startup programs
alias sql='sqlplus / as sysdba'

min .bash_profile ser da slik ut, dette er fra en server som kjører Solaris:
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi

export ORACLE_HOSTNAME=dg1.bigcustomer.com

export ORACLE_BASE=/oracle
export ORACLE_HOME=${ORACLE_BASE}/product/11.2.0.4/db
export ORACLE_DIAG=${ORACLE_BASE}/diag
export PS1='\u@\h:\w\$ > '
export ORACLE_DB=DBTEST
export ORACLE_SID=${ORACLE_DB}1

export GRID_HOME=/oragrid/product/11.2.0.4/grid

PATH=/usr/bin:/usr/sbin:${ORACLE_HOME}/bin:${ORACLE_HOME}/OPatch:${GRID_HOME}/bin:/usr/openwin/bin:/usr/X11/bin:/usr/ccs/bin

export CDPATH=.:$ORACLE_HOME:$ORACLE_BASE/admin/${ORACLE_DB}:${ORACLE_BASE}:${ORACLE_DIAG}/rdbms/$(echo $ORACLE_DB | tr '[:upper:]' '[:lower:]')/$(echo $ORACLE_SID | tr '[:lower:]' '[:upper:]')

ulimit -n 65536
ulimit -s 32768

clear
echo DB-Home: ${ORACLE_HOME}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*